Бібліотека волинського національного університету ім. Лесі українки
Майбутнім медикам: наша інформація - ваш успіх
Віртуальна виставка фахових медичних видань

Підготовка кваліфікованих кадрів, у тому числі медичних працівників, та впровадження у практику результатів найновіших досліджень - одні з пріоритетних напрямків медичної освіти та медицини загалом. Періодичні видання як в традиційному, так і в електронному варіантах мають можливість найшвидше представити інформацію щодо найновіших результатів досліджень в медичній галузі та впровадження їх у практику. Також це найоптимальніший варіант для висвітлення зустрічей, конференцій в галузі медицини та інформування щодо найновіших стандартів медичної освіти.

Пропонуємо вашій увазі перелік фахових медичних видань зі спеціальностей : «медицина», «фізична терапія, ерготерапія".

«Медицина - воістину найшляхетніше з усіх мистецтв»
Гіппократ
грецький лікар золотої доби Афін
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : наук.-практ. журн. / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2008-. – 2 рази на рік.
Науково-практичний журнал заснований у 2008 році, видається 2 рази на рік. Статті видання висвітлють сучасні наукові досягнення в області акушерства та гінекології, фізіології і патології плода та новонародженого, проблеми діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів і гінекологічних захворювань, питання наукової організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Журнал також публікує дані про обмін практичним досвідом та впровадженні наукових досягнень в медичну практику.
Актуальні проблеми транспортної медицини = Актуальные проблемы транспортной медицины : навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія: мед. наук. журн. / засн. Укр. н.-д. ін-т медицини транспорту М-ва охорони здоров'я України. – Одеса, 2005-. – 1 раз на кв.
Видання висвітлює результати наукових досліджень, містить оглядові статті, методичні та інші роботи, переважно пов’язані з медичним забезпеченням працівників транспорту, а також матеріали з медичних та біологічних дисциплін (гігієна, токсикологія, патофізіологія, біохімія, терапія, хірургія, кардіологія, онкологія, неврологія, психофізіологія та інші).
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України : наук.-практ. журн. / засн.: Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. Горбачевського МОЗ України. – Київ-Тернопіль, 1999-. – 4 рази на рік.
В журналі публікуються статті, в яких висвітлюються питання державної політики охорони здоров’я; концептуальні основи реформування галузі; медико-демографічні та медико-соціологічні розробка моделей управління здоров’ям; медичні проблеми здорового способу життя; організація охорони здоров’я населення; економіка охорони здоров’я, страхова медицина; нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи охорони здоров’я; сучасні медичні технології; проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти , тощо.
Вісник фармації : наук. журн. / засн.: М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. акад. України. – Харків, 1995-. – 1 раз на кв.
Єдиний в Україні журнал, який у повному обсязі публікує офіційні законодавчі та нормативні акти, різноманітні точки зору з проблем фармацевтичного ринку тощо, переліки зареєстрованих (перереєстрованих) лікарських засобів в Україні.
Тематика видання: синтез та аналіз біологічно активних речовин, технологія лікарських препаратів, організація та економіка фармації, експериментальна та клінічна фармакологія, досліджень лікарських рослин як джерел лікарських сполук, формування асортименту, реалізації, зберіганню, обігу та споживанню лікарських засобів .
Запорожский медицинский журнал : науч.-практ. журн. / [Запоріз. держ. мед. ун-т]. – Запоріжжя, 1999-. – 1 раз в два міс.
В журналі публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медицини і фармації (крім синтезу); лекції; сучасні концепціїі технології діагностики та лікування; науково-суспільна інформація з конгресів, з’їздів, симпозіумів та конференцій; обмін науково-практичним досвідом;короткі повідомлення, замітки з практики.

»

»
Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. журн. / засн. і вид.: Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевького МОЗ України. – Тернопіль, 2003-. – 4 рази на рік.
Журнал присвячений питанням висвітлення механізмів функціонування здорового та хворого організму, молекулярної та клітинної фізіології та патології, моделювання патологічних процесів, морфології та патоморфології, клінічних та експериментальних аспектів діагностики та лікування, особливостей внутрішніх хвороб, проблем акушерства, гінекології, педіатрії, хірургічної патології, трансплантології, проблем неврології та психіатрії, екстремальних станів, екології, доклінічного дослідження лікарських субстанцій синтетичного та природного походження.
Інфекційні хвороби : всеукр. наук.-практ. мед. журн. / засн.: Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. – Тернопіль, 1995-, – 4 рази на рік.
Програмні цілі (основні принципи): систематичне інформування журналом лікарів і наукових працівників про найновіші досягнення у сфері медичної інсектології, про досвід і перспективи боротьби з інфекційними хворобами; об`єднання зусиль українських вчених і лікарів у розробці та впровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб.
Клінічна фармація : [наук. журн. з фармац. та мед. наук] / засн. Нац. фармац. акад. України. – Харків, 1997-, – 4 рази на рік.
Тематика журналу: клінічна фармакологія, клінічні випробування та зв'язане з ними доклінічне вивчення нових лікарських засобів, дослідження біоеквівалентності, фармакокінетики, проблеми біофармації, побічна дія ліків, сучасні інформаційні технології в медицині, організаційні та освітні аспекти клінічної фармації, фармакоекономіка, лабораторна діагностика, застосування препаратів за новими показаннями, фармацевтична опіка, розробка раціональних схем лікування.


»

«
Клінічна хірургія : наук.-практ. журн. / Асоц. хірургів України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАН України. – Київ, 1921-. – 1 раз на міс.
У виданні представлені проблемні матеріали міжнародних та вітчизняних конференцій, а також оригінальні роботи вчених. Один з основних вітчизняних друкованих органів, який відображає багатогранну роботу хірургів. Журнал - один з найважливіших джерел достовірної і сучасної інформації в галузі хірургії. Всі публікації на сторінках цього авторитетного видання заздалегідь проходять ретельний відбір, їх обов'язково рецензують провідні фахівці. Журнал публікує статті, які мають наукове і практичне значення для широкого кола хірургів і фахівців суміжних професій.We are a leading firm in providing quality and value to our customers.
Магістр медсестринства : укр. наук.-практ. журн. / засн. Житом. ін-т медсестринства. – Житомир, 2008-, – 2 рази на рік.
У журналі проаналізовано стан менеджменту в медсестринстві. Зроблено спробу вдосконалити систему підготовки медичних сестер рівня бакалавра та магістра і знайти їм місце в структурній вертикалі медичної галузі, зі зміною завдань і функцій, які повинні бути закріплені нормативно-правовою базою.
Медична психологія : наук. журн. / засн.: Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Харк. мед. т-во. – Харків, 2006-. – 4 рази на рік.
Основним завданням журналу є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної і сучасної наукової думки щодо новітніх досягнень та актуальних проблем медицини вітчизняних та закордонних вчених.
Медичні перспективи : наук. журн. / Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров’я України. – Дніпропетровськ, 1996-. – 4 рази на рік.
Журнал публікує якісні оригінальні наукові статті, присвячені важливим досягненням у медицині, сучасним актуальним проблемам з напрямків: теоретична медицина, клінічна медицина, профілактична медицина, соціальна медицина, історія медицини, оригінальні випадки з клінічної практики, рецензії.

»

«
Офтальмологічний журнал : наук.-практ. журн. / ГО "Товариство офтальмологів України", ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". – Одеса, 1946-. – 6 разів на рік.
У виданні публікуються клінічні та експериментальні дослідження, а також огляди літератури. Журнал присвячений новим діагностичним і хірургічним методам, сучасним методам лікування, результатами клінічних випробувань і результатами досліджень.
Проблеми ендокринної патології : мед. наук.-практ. журн. / засн.: АМН України [та ін.]. – Харків, 2002-. – 4 рази на рік.
Мета журналу: ознайомлення читачів з найважливішими досягненнями фундаментальної та прикладної ендокринології; допомога у розробці та впровадженні на практику нових пріоритетних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринопатій.
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология = Psychiatry Psychotherapy and Clinical Psychology : международ. науч.-практ. журн. / учредители: УП "Профессиональные издания" [и др]. – Київ, 2010-, – 1 раз в три міс.
Журнал освещает вопросы профилактики, диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств, публикует оригинальные статьи, обзоры по различным отраслям психиатрии и смежных наук, способствует формированию новых перспективных исследований в области психиатрии, психотерапии и клинической психологии, образованию и становлению научных работников и специалистов-практиков.
Сімейна медицина : наук.-практ. журн. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Укр. асоц. сімейної медицини. – Київ, 1999-. – 6 разів на рік.
Журнал пропагує сімейну медицину, описує діяльність Української асоціації сімейної медицини, публікує огляди глобального становлення та докази переваг організації первинної медичної допомоги на основі принципів сімейної медицини в різних країнах. Видання публікує широкий спектр оригінальних досліджень та рекомендацій у різних галузях від провідників медичної науки України.
Український біофармацевтичний журнал / засн.: Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2008-. – 1 раз на кв.
Фаховий журнал для висвітлення сучасних наукових праць у галузі біології та фармації, присвячених в основному вивченню впливу фармацевтичних та біологічних (фізіологічних, біохімічних) факторів на фармакокінетику, фармако- і токсикодинаміку ЛП. Журнал видається НФаУ спільно з ПП «Фармітек». Зміст статей присвячений дослідженню усіх етапів розроблення нових та оптимізації властивостей існуючих ліків та технологій їх виробництва.
Український кардіологічний журнал : реценз. наук.-практ. вид. / ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України". – Київ, 1994-. – 6 разів на рік.
Журнал розрахований на широку аудиторію лікарів. У ньому публікуються оригінальні дослідження, огляди, лекції. Приділена увага питанням фундаментальної та клінічної кардіології, зокрема: етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб.
Журнал сприяє розвитку кардіології шляхом публікації інформації про сучасні досягнення у цій галузі та надання спеціалістам можливості публікації вихідних даних.
Український медичний часопис : наук.-практ. загальномед. журн. / вид. ТОВ "МОРІОН". – Київ, 1997-. – 6 разів на рік.
Журнал публікує результати оригінальних досліджень, оглядові статті, клінічні випадки, матеріали науково-практичних конференцій, конгресів, інтерв’ю з авторитетними експертами галузі, статті, присвячені питанням охорони здоров’я, навчальні лекції провідних вітчизняних спеціалістів в рамках післядипломної освіти лікарів та інші матеріали, що представляють інтерес для широкої лікарської аудиторії. Результати експериментальних робіт не публікуються.
Журнал охоплює широке коло медичних дисциплін, включаючи терапію, загальну практику, кардіологію, неврологію, хірургію, акушерство та гінекологію, педіатрію та ін.
Український радіологічний та онкологічний журнал : наук.-практ. вид. / засн. і вид.: Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України. – Харків, 1993-. – 4 рази на рік. – До 2020 року виходив під назвою: "Український Радіологічний Журнал".
Журнал має на меті розповсюдження нових наукових даних, підвищення кваліфікації фахівців та сприяння прогресу наукової думки в царині медичної радіології, онкології, клінічної радіобіології та медичної фізики шляхом публікації статей із результатами оригінальних досліджень, оглядів літератури та клінічних випадків щодо сприяння ефективності онкологічної та радіологічної допомоги населенню.
Український стоматологічний альманах : наук.-практ. реценз. журн. / засн. Укр. мед. стоматол. акад. – Полтава, 2000-. – 1 раз на два міс.
Науково-практичний фаховий журнал, призначений для науковців, які займаються розробкою теоретичних та практичних проблем стоматології: співробітників НДІ, науковців і викладачів медичних вузів і факультетів вдосконалення лікарів, практичних лікарів, студентів стоматологічних факультетів; зубних техніків. Провідна мета журналу - висвітлення сучасних досягнень української стоматології. Журнал публікує оригінальні статті про проведені клінічні, клініко-експериментальні і фундаментальні наукові роботи, огляди, опис складних клінічних випадків, матеріали коференцій з питань стоматології.
Український терапевтичний журнал : наук.-практ. журн. / засн. Ін-т терапії АМН України. – Харків, 1998-. – 1 раз на кв.
Журнал виконує свою основну функцію у підвищенні професійного розвитку лікарів і науковців у сучасних умовах. Основне завдання журналу – висвітлювати сучасні досягнення медичної науки і практики, допомагати лікарям в освоєнні передових принципів розпізнавання і лікування широкого спектра захворювань. Особливістю журналу є практична спрямованість більшості публікованих матеріалів, обговорення на його сторінках актуальних проблем сучасної терапії, ефективності нових лікарських засобів, методів профілактики, діагностики і лікування терапевтичних хворих.
Фармацевтичний часопис : наук.-практ. журн. / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Нац. фармацевт. ун-т. – Тернопіль, 2006-. – 4 рази на рік.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації; фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо.
Шпитальна хірургія : журн. імені Л. Я. Ковальчука / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Тернопіль, 2015-. – 1 раз на кв.
Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії, які охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей, поради лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов'язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткого обговорення клінічних випадків, повідомлення про з'їзди та конференції, рецензії.
Виставку підготували працівники сектору періодичних видань за підтримки ВІТКЗ
Всі посилання дійсні станом на 3.11.2021.
Фото Гіппократа: Автор: Paulus Pontius - Courtesy of the National Library of Medicine [1]., Суспільне надбання (Public Domain), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1332072
Обкладинки журналів взято з офіційних сайтів видань
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website